35.2 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

راهنمای استفاده از سرویس جبران خدمات

همکار گرامی سلام

به صفحه راهنمای استفاده از سرویس جبران خدمات خوش آمدید.
تعیین سبد جبران خدمات ۴ ماهه کارکنان شهرداری قم با هدف ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین کارکنان با حفظ روحیه کارگروهی شهرداری و واحدهای مختلف آن در دو قسمت انجام می‌شود:

qomyar-web
نحوه امتیاز دهی واحدی:

  • امتیاز آثار: تحقق چشم انداز شهرداری و بهبود این امتیاز نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی
  • امتیاز نتایج: میانگین تحقق بودجه درآمدی و هزینه ای واحدها و بهبود این میزان نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی
  • امتیاز برونداد: امتیاز ارزیابی عملکرد و بهبود این امتیاز نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی ( و امتیاز ارزیابی مشارکت و فرآیند و بهبود این امتیاز نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی (در آینده))
  • امتیاز درونداد: امتیاز کنترل پروژه و بهبود این امتیاز نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی ( و امتیاز همکاری با سایر واحد ها و امتیاز توسعه و یادگیری و بهبود این امتیاز نسبت به دوره ۴ ماهه قبلی و امتیاز فعالیت های شاخص فوق العاده در هر دوره پس از پایش و استخراج اطلاعات در دوره های آتی لحاظ خواهد گردید.)
نحوه امتیازدهی فردی:
امتیازات شاخص های فردی که براساس میانگین امتیازات هر مدیر برای کارکنان زیر مجموعه در شاخصهای مدیریت دانش، بهبود، ابتکار و نتیجه گرایی، روابط کاری و آراستگی، مشارکت در سازمان و توسعه فردی مشخص خواهد شد.
جهت تبیین مفاهیم شاخص های فردی، مولفه های این شاخص ها که در هنگام امتیازدهی بایستی در نظر گرفته شود، درجدول زیر ارائه شده است.
توضیحات شاخص فردی ردیف
مستند سازی، گزارش دهی، ثبت تجربیات، مکاتبات الکترونیک، انضباط بایگانی، رعایت اصول مکاتبات مدیریت دانش ۱
تلاش برای انجام بهتر وظایف، مسئولیت ها و فرآیندها تعهد به بهبود مستمر ۲
حل مساله، پیگیری، خلاقیت و نوآوری، ارائه طرح و رهکارهای اجرایی مناسب ابتکار عمل ۳
تعهد، نظم، فهم پذیری، تعامل، ارتباطات انضباط کاری ۴
اشتیاق و تلاش در مسیر توسعه مهارت ها و شایستگی های فردی و مشارکت فعالانه در برنامه های آموزشی مشارکت در برنامه های توسعه فردی ۵
تذکر ۱: جهت از بین بردن اثر تفاوت سطح امتیاز دهی بین مدیران مختلف در یک بخش شهرداری، امتیازات افراد بر اساس امتیاز فرد، حداکثر امتیاز قابل تخصیص به هر فرد و حداکثر امتیاز در واحد تعدیل خواهد شد.
تذکر ۲: با توجه به عدم جابجایی سرانه های سبد جبران خدمات بین سمت های مختلف، در هنگام امتیاز دهی به کارکنان با سطوح سمتی متمایز، امتیازات افراد هر سمت با توجه سطح انتظار از همان سمت توسط مدیر می بایست تعیین گردد.

نحوه تعیین امتیاز نهایی در سامانه جبران خدمات
بر اساس فرمول زیر امتیاز جبران خدمات نهایی هر فرد در واحد مربوطه (با لحاظ ضریب وزنی ۷.۰ برای امتیاز واحد و ضریب
وزنی ۷.۳ برای امتیاز فردی) تعیین خواهد گردید :

وزن مجموع / ((واحد فردی ∗ ۳.۰)+(واحد امتیاز ∗ ۷.۰)) = امتیازنهایی

نحوه تعیین سبد جبران خدمات عملکرد:
( مبلغ سرانه سبد جبران خدمات فرد با امتیاز ۱۰۰) * (۱۰۰/ امتیاز جبران خدمت)= مبلغ سبد جبران خدمات