14.6 C
شهر مقدس قم
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت

بسترسازی و ایجاد سلول های دفن پسماند

پروژه پسماند
عنوان پروژه :
  • بسترسازی و ایجاد سلول های دفن مهندسی بهداشتی در سایت البرز

مشخصات کلی پروژه :

  • هدف از احداث سلول مهندسی بهداشتی دفن پسماند شهری جهت کنترل و مدیریت شیرابه و گازهای تولیدی از پسماند و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی دفن پسماند در ترانشه می باشد.