37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

زیرسازی شوارع میدان تره بار شهیدرجایی

زیرسازی شوارع میدان شهیدرجایی
عنوان پروژه :
  • زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک ۷، ۸، ۹ و ۱۰ میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی

مشخصات کلی پروژه :

اجرای زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک ۷ میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی به متراژ ۱۴۰ متر طول و ۴۰ متر عرض

اجرای زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک ۸ میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی به متراژ ۲۰۰ متر طول و ۴۵ متر عرض

اجرای زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک ۹ میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی به متراژ ۱۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض

اجرای زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک ۱۰ میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی به متراژ ۵۰ متر طول و ۲۰ متر عرض

زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک 7 میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجاییزیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک 8 میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجاییزیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک 9 میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجاییزیرسازی، جدول گذاری،آسفالت و دفع آب های سطحی شوارع بلوک 10 میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی