لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=30965 ناریخ خبر: ۶ شهریور ۱۳۹۸

توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران

پایگاه‌های چند منظوره مدیریت بحران

عنوان پروژه : توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
عنوان پروژه :
 • توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
  توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحرانلینک خبر: https://www.qom.ir/?p=30965 ناریخ خبر: ۶ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری مانورهای شهروندی

عنوان پروژه : توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
عنوان پروژه :
 • برگزاری مانور های شهروندی
  برگزاری مانورهای شهروندیلینک خبر: https://www.qom.ir/?p=30965 ناریخ خبر: ۶ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتی

برگزاری مانورهای دورمیزی و عملیاتی

عنوان پروژه : توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
عنوان پروژه :
 • برگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتی
  برگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیبرگزاری مانور های دورمیزی و عملیاتیلینک خبر: https://www.qom.ir/?p=30965 ناریخ خبر: ۶ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت بحران شهر قم

سامانه تخمین خسارت زلزله شهر قم

عنوان پروژه : توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
عنوان پروژه :
 • سامانه تخمین خسارت زلزله شهر قم
  سامانه تخمین خسارت زلزلهلینک خبر: https://www.qom.ir/?p=30965 ناریخ خبر: ۶ شهریور ۱۳۹۸

مدیریت بحران قم

مرکز آموزش‌های کودکان آماده در مدرسه

عنوان پروژه : توسعه و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران
عنوان پروژه :
 • مرکز آموزش های کودکان آماده در مدرسه (کام)
  مدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قممدیریت بحران قم