37.5 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

لیست پزشکان شهر قم
جهت تماس از طریق واتساپ و پاسخگویی به سوالات شهروندان

با توجه به شروع ویروس کرونا درشهر، لازم است از حضورغیرضروری در شهر اجتناب کنیم.
به همین منظور گروهی از پزشکان متعهد شهر قم جهت، جلوگیری از رفت و آمد و کاهش تردد از طریق برنامه واتساپ پاسخگوی شهروندان عزیز هستند.

شما می توانید با استفاده از لینک مشخص شده در صفحه با پزشک موردنظر خود راتباط داشته باشید.

نام پزشکتخصصشماره تماس
آقای دکتر حامد رحیمیجراح لثه ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۵
آقای دکتر مهدی زادهجراح دندان ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۰
آقای دکتر مهدی پور رضادندانپزشک ۹۱۹۹۹۲۲۰۸۰
آقای دکتر علی تسخیریدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۵
آقای دکتر مهدی توکلی تباردندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۲
خانم دکتر جهانگیردندانپزشک ۹۱۰۱۵۱۵۴۴۸
آقای دکتر سید ناصر حسینیدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۰
آقای دکتر علی اصغر رحیمیدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۵
خانم دکتر عادلخانیدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۸
آقای دکتر حسن کاظمیدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۴
آقای دکتر محققدندانپزشک ۹۱۲۵۵۳۵۹۸۱
آقای دکتر نیکنامیدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۳
آقای دکتر یاسریدندانپزشک ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۷
خانم دکتر ابراهیمیفیزیوتراپیست ۹۱۹۵۸۷۸۵۲۶
خانم ذکریفیزیوتراپیست ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۱
آقای شکوریان فردفیزیوتراپیست ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۶
آقای علیزادهفیزیوتراپیست ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۵
خانم دکتر تبراییمتخصص داخلی ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۲
آقای دکتر مجتبی توسلیمتخصص داخلی ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۲
آقای دکتر محمدباقرزادهداخلی/فوق تخصص غدد ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۰
آقای دکتر احمدحرمتیداخلی/فوق تخصص گوارش ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۳
آقای دکتر وفایی منشداخلی/فوق تخصص گوارش ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۶
خانم دکتر اصغریفوق تخصص ریه ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۰
آقای دکتر عادلیفوق تخصص ریه ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۷
آقای دکتر ابوالفضل مظفریفوق تخصص ریه ۹۳۰۶۵۳۹۴۲۴
خانم دکتر معصومیفوق تخصص روماتولوژی ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۱
خانم دکتر توکلیفوق تخصص خون و سرطان ۹۱۰۵۹۶۵۰۰۹
خانم دکتر ایرانی رادقلب و عروق ۹۰۳۷۷۶۳۰۵۷
آقای دکتر حجازیقلب و عروق ۹۱۹۷۴۷۲۶۱۱
خانم دکتر رضایی عدلقلب و عروق ۹۳۳۹۴۶۷۷۴۴
خانم دکتر رهبرقلب و عروق ۹۳۵۶۴۶۳۵۳۴
خانم دکتر سیماییقلب و عروق ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۳
خانم دکتر هوشمندقلب و عروق ۹۳۳۳۸۲۲۰۳۳
خانم دکتر حاجیانکودکان ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۱
آقای دکتر فضلی زادهکودکان ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۵
آقای دکتر نقیب زادهکودکان ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۹
آقای دکتر مجید البرزیفوق تخصص جراحی عروق ۹۳۵۱۵۳۵۰۶۶
آقای دکتر روح الله تقویجراحی عمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۳
آقای دکتر مدنیجراحی عمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۸
خانم دکتر اردستانیزنان و زایمان ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۲
خانم دکتر سلیمیزنان و زایمان ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۶
خانم دکتر شبیریزنان و زایمان ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۰
خانم دکتر نادری صفازنان و زایمان ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۶
آقای دکتر آخوندزادهطب اورژانش ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۷
خانم دکتر درخشانیطب اورژانش ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۴
آقای دکتر محمد شهیدیطب اورژانش ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۴
خانم دکتر علوی مقدمطب اورژانش ۹۲۰۱۳۵۱۰۳۸
خانم دکتر برقعیعمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۹
خانم دکتر حسینیعمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۹
آقای دکتر مرتضی خوشگفتارعمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۰
خانم دکتر فرهادیعمومی ۹۹۱۶۶۹۱۱۶۴
آقای دکترآقایوسفیطب فیزیکی و توانبخشی ۹۹۱۶۶۹۱۱۵۳
آقای دکتر محمد حضوریتغذیه ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۱
آقای دکتر خدادادیعفونی و بیماری های گرمسیری ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۵
آقای دکتر علیرضا رحیمیعلوم آزمایشگاهی ۹۹۱۶۶۹۱۱۲۸
خانم دکتر شابرمپوست و مو ۹۹۱۶۶۹۱۱۷۸
آقای دکتر علیرضا شاه حمزهرادیولوژی ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۹
خانم دکتر علیزادهگوش،حلق و بینی ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۷
آقای دکتر مجاهدانکولوژی ۹۱۹۴۵۳۳۸۹۸
آقای دکتر محمدرضا مظفریاعصاب و روان ۹۳۶۱۵۴۳۲۳۲
آقای دکتر مقدس زادهبیهوشی و مراقبت های ویژه ۹۱۲۸۵۱۴۱۹۳
خانم دکتر پورحسینیطب سنتی ۹۹۱۶۶۹۱۱۴۲
خانم دکترسربازحسینیطب سنتی ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۷
خانم دکتر عاشوریطب سنتی ۹۹۱۶۶۹۱۱۳۹
آقای دکتر حسین مکرمیجراح استخوان و مفاصل ۹۹۱۶۶۹۱۱۸۰