چرا خبر مرگ دختران بیگناه و غم یک کشور را اعلام نمیکنید ؟

#زن زندگی آزادی

شما مذهب را ساختید تا مردم به جای اینکه برای حق خود بجنگند, بنشینند و دعا کنند


اگر ناموس خودتان بود آن ها را میکشتید ؟