27.1 C
شهر مقدس قم
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
داده نمای شهرداری قم
آمارنامه سال 1396
آمارنامه سال 1396

تفکیک زباله از مبداء

ــ

کل پسماند جمع آوری شده

ــ

کل پسماند خشک جمع آوری شده

ــ
میانگین آمار روزانه خرداد ماه 1398

سرانه فضای سبز

18/17 m2/p

وسعت فضای سبز شهری

499 هکتار

فضای سبز جنگلی

1659 هکتار

تعداد کل پارک‌ها

341 عدد
آمار سرانه فضای سبزدر سال 1396

اتوبوس های خروجی

9,217 دستگاه

مسافران خروجی

133,422 نفر

ورودی از مرز مهران

1,360 نفر

آمار ماهیانه مسافران درخرداد ماه 1398

دسته بندی آماری شهر

نمایش داده های آماری روی نقشه شهر

امور قضایی و انتظامی

بازرگانی و هتل داری

آموزش

هزینه و درآمد

بازارهای مالی

مدیریت شهری

نفت و گاز

آب و برق

سرزمین، آب و هوا

بهزیستی و تامین اجتماعی

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

کشاورزی، دامداری و شیلات

فرهنگ، ورزش و گردشگری