10.8 C
شهر مقدس قم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ورود / عضویت

گزارش بودجه ۱۳۹۸ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم