9.1 C
شهر مقدس قم
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار شهردار

بازدید شهردار قم از پروژه میدان ولیعصر و رمپ و لوپ Aپل نه دی

بازدید شهردار قم از پروژه پل روگذر میدان ولیعصر و رمپ و لوپ A پل نه دی  

بازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه هابازدید شهردار قم از پروژه ها

بازدید شهردار قم از پروژه پل روگذر میدان ولیعصر و رمپ و لوپ A پل نه دی