۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های انجام شده

مجتمع تجاری مسکونی بلوک D بلوار شهید روحانی

نام پروژه:

  • مجتمع تجاری مسکونی بلوک D بلوار شهید روحانی

موقعیت :

  • بلوار شهید روحانی

حجم سرمایه گذاری :

  • ۷۳ میلیارد ریال

عرصه :

  • ۹۰۰ متر مربع

زیربنا :

  • ۳۳۳۲ متر مربع

آورده شهرداری :

  •  زمین+ عوارض (۳۲ میلیارد ریال)

آورده سرمایه گذار :

  • ۴۱ میلیارد ریال

نوع قرارداد :

  • مشارکت مدنی

تاریخ قرارداد :

  • ۹۴/۰۶/۱۲

مدت اجرا :

  • ۲۰ماه پس از صدور پروانه