۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
پروژه های انجام شده

ایستگاه های کوچک سوخت رسان در سطح شهر قم

نام پروژه:

  • ایستگاه های کوچک سوخت رسان در سطح شهر قم

موقعیت :

  • سطح شهر

حجم سرمایه گذاری :

  • ۱۱۰ میلیارد ریال

عرصه جایگاه :

  • ۳۲۰ متر مربع

آورده شهرداری :

  • زمین + مجوز ساخت (به ازای هر جایگاه ۱۰۰ متر مربع زمین)

آورده سرمایه گذار :

  • طراحی + ساخت جایگاه (۵۰ میلیارد ریال)

نوع قرارداد :

  • B.O.T

تاریخ قرارداد :

  • ۹۵/۰۸/۰۳

مدت اجرا :

  •  ۱۱ سال