22.6 C
شهر مقدس قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اسناد راهبردی و برنامه ها

چشم انداز شهرداری قم در افق ۱۴۱۴

چشم انداز شهرداری قم در افق ۱۴۱۴