همایون یزدان پناه (رئیس ستاد شهر هوشمند)

 

 

تلفن دفتر کار :

آدرس دفتر کار :

همایون یزدان پناه                          

رئیس ستاد شهر هوشمند

 

 

 

 


 

سوابق تحصیلی :

 

 

 

 

 

سوابق حرفه ای :

سوابق علمی، پژوهشی :

 

سایر فعالیت ها وافتخارات :