10.9 C
شهر مقدس قم
۶ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
سیمای شهرداری قم

خدمات رسانی شهرداری قم در مراسم وداع با شهدای مقاومت(سردار سلیمانی)

ر