32.7 C
شهر مقدس قم
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان ها

کسب رتبه اول استانداردسازی و ایمن‌سازی وسایل بازی و تندرستی بوستان‌ها در کشور

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از خرید 850 میلیون تومان کمپلکس و کف‌پوش فضاهای بازی کودکان در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام‌شده کمپلکس و کف‌پوش فضاهای بازی کودکان در بوستان‌ها تعویض و بهسازی می‌شود.

به گزارش شهرنیوز، پیام جوادیان با بیان اهمیت ایمن‌سازی فضای بازی کودکان، اظهار داشت: ســازمان در سال‌های اخیر با تشــکیل کمیتــه ایمنــی بــا همــکاری اداره کل اســتاندارد اقدامــات قابل‌توجهی در ایــن خصــوص انجــام داده اســت و ایمن‌سازی فضای بازی کودکان در سطح شهر قبل از اینکه به‌عنوان یکی از مطالبات مردمی مطرح باشد یکی از دغدغه‌های سازمان است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم تعویض کمپلکس و کف‌پوش فضاهای بازی کودکان را با توجه به گزارش ارائه‌شده توسط کارشناسان بخش نظارت اعلام کرد و افزود: در مرحلــه اول بــا پایــش مجموعه‌های بــازی ســطح بوستان‌های شـهر، ۹۵ درصـد مجموعه‌های فلـزی قدیمـی و غیراستاندارد کـه بـا ظاهـری نازیبا و جنـس فلـزی کـه در تابســتان بــا تابــش آفتــاب بســیار داغ و در زمســتان بسیار سرد می‌شدند و بــا دســتان لطیــف کــودکان ســازگاری نداشـتند جمع‌آوری شـدند و سـپس ۷۷ مجموعـه بـازی پلـی‌اتیلــن اســتاندارد بــا بیــش از ۱۰۰۰۰ مترمربع کف‌پوش ایمــن خریــداری و نصــب شــدند.

جوادیان با اشاره به اینکه این وسایل بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام‌شده در بوستان‌ها تعویض و بهسازی می‌شوند، تصریح کرد: در سال ۹۷ و در ادامــه ایمن‌سازی و نگهــداری مجموعه‌های بــازی کــودکان، واحــد بهینه‌سازی و نگهــداری تعمیــرات ســازمان بــا هماهنگــی اداره کل اســتاندارد و شهرداری‌های مناطــق هشــتگانه پــس از بازدیــد ادواری شــروع بــه ایمن‌سازی و استانداردسازی مابقــی تجهیــزات بــازی بوستان‌ها بــا در نظــر گرفتــن اولویـت نمـود کـه نتیجـه آن دریافـت رتبـه اول در اسـتانداردسـازی تجهیـزات بـازی بوستان‌های شـهری در کشـور شـد.

وی از خرید ۸۵۰ میلیون تومان کمپلکس و کف‌پوش فضاهای بازی کودکان در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام‌شده کمپلکس و کف‌پوش فضاهای بازی کودکان در بوستان‌ها تعویض و بهسازی می‌شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم رسیدگی به انتقادها و نظرات مردم را مورد توجه قرارداد و تأکید کرد: نظارت بر پارک‌ها و فضای بازی کودکان در سطح شهر توسط کارشناسان سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم انجام‌شده و گزارش‌ها و شکایات مردمی به سازمان در کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.