14.3 C
شهر مقدس قم
۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

خدمات رسانی شهرداری قم در راهپیمایی روز قدس

قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸قدس ۹۸