31 C
شهر مقدس قم
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

استقبال پرشور شهروندان از آخرین شب جشن خانوادگی شب های فیروزه ای

شب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ایشب های فیروزه ای