9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

عملیات اجرایی پروژه زیرگذر طباطبایی توسط سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

پروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطباییپروژه زیرگذر طباطبایی