لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=20309 ناریخ خبر: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

پاکسازی رودخانه از گل‌ و لای توسط نیروهای شهرداری قم

پاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائر