11 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

بازدید شهردار قم از ستاد منطقه یک در بلوار زائر،ورودی جاده جعفریه،ایستگاه آتش‌نشانی و سامانه ۱۳۷

بازدید از ستاد منطقه یک بلوار زائربازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷