لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=19428 ناریخ خبر: ۶ فروردین ۱۳۹۸

اقدامات شهرداری قم در رفع آبگرفتگی معابر و حضور میدانی شهردار قم

رفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگی