12.4 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

دیدار نوروزی شهردارقم با پرسنل و مدیران شهرداری قم

دیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قمدیدار نوروزی شهردار قم