13.8 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

نشست خبری معاون خدمات شهری شهرداری قم

نشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهرینشست خبری معاون خدمات شهری