لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=18398 ناریخ خبر: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نشست خبری

نشست خبری شهردار قم

نشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبرینشست خبری