20.3 C
شهر مقدس قم
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

بازدید استاندار و شهردار قم از پروژه های شهری

بازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهرداربازدید استاندار و شهردار