3.4 C
شهر مقدس قم
۸ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

اقدامات شهرداری قم در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن

۲۲ بهمن ۹۷۲۲ بهمن ۹۷۲۲ بهمن ۹۷۲۲ بهمن ۹۷۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن۲۲بهمن