37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
داده نما

بازارهای مالی

حق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب در سال ۱۳۹۵

 • میلیون ریال

تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب برحسب نوع بیمه ( میلیون ریال)

 • مبلغ
 • تعداد

سهم انواع سپرده ها نزد بانکها در پایان سال ۱۳۹۵

 • سپرده های دیداری
 • قرض الحسنه پس انداز
 • سپرده های کوتاه مدت
 • سپرده های بلند مدت
 • سایر سپرده ها

تعداد انواع سپرده ها نزد موسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال

 • فقره

تعداد شعب مؤسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۳۹۵

 • تعداد

تعداد انواع سپردهها نزد بانکها

 • فقره

تعداد شعب واحدهای بانکی در سال۱۳۹۵

 • تعداد