28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
داده نما

جمعیت و نیروی انسانی

جمعیت منطقه ۱ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت شهر قم برحسب سن و جنس طبق سرشماری سال ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۳ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۲ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۵ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۴ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۷ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

جمعیت منطقه ۶ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن

ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی

 • پسر
 • دختر

جمعیت منطقه ۸ شهرداری قم برحسب جنس و سن: آبان ۱۳۹۵

 • مرد
 • زن