29.1 C
شهر مقدس قم
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

گزارش بودجه ۱۳۹۶ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم

وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۶

ردیف
نام سازمان
بودجه مصوب
اصلاحیه/متمم
درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه)
درآمد قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
هزینه قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
۱آتش نشانی
۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰-۶%۲۳۲,۴۶۰,۵۳۰۷۸%۲۳۴,۷۰۸,۶۴۸۷۹%
۲آرامستان ها
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰%۱۲۸,۰۰۱,۹۵۵۹۵%۱۲۸,۱۶۱,۴۴۹۹۵%
۳پارکها و فضای سبز
۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰۰%۴۴,۱۰۷,۳۲۱۸۶%۴۴,۶۶۱,۸۳۲۸۸%
۴زیباسازی
۹۰,۳۰۰,۰۰۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰-۳۸%۴۱,۰۶۲,۴۷۶۷۴%۴۸,۰۶۷,۳۹۱۸۶%
۵کشتارگاه
۴۹,۲۹۷,۳۱۰۵۴,۷۱۳,۹۱۵۱۱%۵۴,۳۱۱,۶۲۴۹۹%۵۳,۱۰۷,۷۹۷۹۷%
۶مدیریت پسماند
۸۷,۵۰۰,۰۰۰۷۳,۱۳۰,۰۰۰-۱۶%۶۲,۸۸۱,۹۲۷۸۶%۶۲,۷۱۳,۸۲۸۸۶%
۷میادین میوه و تره بار
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰-۱۲%۱۴۸,۶۵۴,۴۸۵۹۵%۱۴۶,۹۱۳,۶۳۸۹۴%
۸اتوبوسرانی
۷۹,۶۷۷,۸۰۰۷۸,۲۰۳,۶۰۰-۲%۶۲,۱۶۸,۹۲۱۷۹%۶۸,۰۷۴,۰۲۳۸۷%
۹تاکسیرانی
۳۱,۷۸۴,۰۰۰۳۱,۷۸۴,۰۰۰۰%۳۲,۳۸۳,۲۷۰۱۰۲%۲۹,۲۴۱,۰۴۲۹۲%
۱۰حمل و نقل و ترافیک
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰%۹۷,۲۵۸,۲۴۹۷۵%۹۸,۶۱۲,۵۴۹۷۶%
۱۱پایانه های مسافربری
۴۱,۸۱۲,۰۰۰۴۱,۸۱۲,۰۰۰۰%۳۰,۷۵۶,۳۶۲۷۴%۳۵,۷۰۴,۴۲۳۸۵%
۱۲قطار شهری
۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰%۱۷,۴۱۳,۸۸۴۳۲%۱۸,۴۰۰,۴۰۴۳۳%
۱۳فرهنگی ورزشی
۷۹,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۷۰۰,۰۰۰-۱۱%۳۷,۹۴۵,۳۷۱۵۴%۵۳,۱۶۹,۶۲۳۷۵%
۱۴بهسازی اطراف حرم
۱۰۸,۳۶۱,۲۵۰۱۱۸,۱۷۹,۲۵۰۹%۱۱۰,۴۹۳,۲۴۰۹۳%۱۰۹,۰۰۰,۸۵۱۹۲%
۱۵توسعه و عمران
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۵%۱,۱۲۶,۰۰۲,۵۷۶۹۴%۱,۱۳۷,۱۲۰,۰۶۲۹۵%
جـمـع
۳,۰۳۴,۱۳۲,۳۶۰۲,۵۵۰,۲۰۲,۷۶۵-۱۶%۲,۲۲۵,۹۰۲,۱۹۱۸۷%۲,۲۶۷,۶۵۷,۵۶۰۱۰۲%

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان توسعه و عمران

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان پارک و فضای سبز

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان پایانه های مسافربری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان اتوبوسرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان آرامستان ها 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان آتش نشانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان کشتارگاه صنعتی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان قطار شهری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان فرهنگی ورزشی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان زیباسازی اطراف حرم 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان زیباسازی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان حمل و نقل و ترافیک 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت تاکسیرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان میادین میوه و تره بار 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت پسماند 

دانلود فایل pdf