10.6 C
شهر مقدس قم
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا

گزارش بودجه ۱۳۹۵ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم

وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۵

ردیفنام سازمان بودجه مصوب
اصلاحیه/متمم
درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه)
درآمد قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
هزینه قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
۱آتش نشانی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰-۲۵%۱۵,۴۴۰,۸۲۷۶۱%۱۷,۷۶۷,۱۳۶۷۰%
۲آرامستان ها
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰-۵%۱۰۳,۳۱۴,۳۶۴۹۷%۱۰۳,۳۷۵,۳۰۳۹۷%
۳پارکها و فضای سبز
۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۱۷۰,۰۰۰-۱۱%۲۱,۹۰۸,۹۴۵۵۵%۳۳,۹۸۸,۴۶۵۸۵%
۴زیباسازی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۴۵۰,۰۰۰-۸%۴۱,۴۵۸,۱۳۹۷۵%۴۱,۹۸۱,۸۲۹۷۶%
۵کشتارگاه
۴۵,۶۸۵,۵۳۰۴۵,۶۸۵,۵۳۰۰%۴۹,۵۷۰,۲۳۹۱۰۹%۴۹,۱۹۲,۱۸۸۱۰۸%
۶مدیریت پسماند
۸۵,۵۵۰,۰۰۰۵۷,۰۱۱,۰۰۰-۳۳%۵۳,۳۵۲,۲۴۸۹۴%۵۴,۵۲۹,۱۳۱۹۶%
۷میادین میوه و تره بار
۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰-۲۸%۱۰۷,۴۴۳,۰۳۹۹۶%۱۰۷,۶۹۰,۸۷۳۹۶%
۸اتوبوسرانی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰%۴۶,۴۳۸,۱۲۹۶۲%۵۴,۴۶۵,۸۳۸۷۳%
۹تاکسیرانی
۳۱,۵۱۱,۰۰۰۲۶,۶۶۷,۰۰۰-۱۵%۲۳,۳۴۸,۲۸۶۸۸%۲۳,۵۷۹,۲۲۳۸۸%
۱۰حمل و نقل و ترافیک
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰%۸۱,۲۵۸,۹۱۸۶۸%۸۶,۷۶۸,۴۱۵۷۲%
۱۱پایانه های مسافربری
۳۷,۲۴۶,۰۰۰۳۷,۲۴۶,۰۰۰۰%۲۸,۵۱۳,۸۱۸۷۷%۳۱,۹۲۱,۴۶۷۸۶%
۱۲قطار شهری
۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰۰%۱۲,۲۵۰,۰۰۰۲۹%۱۲,۸۹۰,۳۷۶۳۱%
۱۳فرهنگی ورزشی
۵۰,۵۰۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰-۹%۴۴,۰۹۶,۴۷۶۹۶%۲۳,۸۵۴,۳۰۹۵۲%
۱۴بهسازی اطراف حرم
۱۰۰,۹۸۲,۰۰۰۹۳,۸۵۲,۰۰۰-۷%۳۷,۰۲۵,۱۶۱۳۹%۵۱,۵۰۰,۹۸۶۵۵%
۱۵توسعه و عمران
۹۷۶,۶۷۲,۰۲۹۹۷۶,۶۷۲,۰۲۹۰%۴۱۱,۳۶۰,۳۸۲۴۲%۶۳۳,۴۷۸,۴۰۷۶۵%
جمع۱,۹۵۳,۱۷۶,۵۵۹۱,۸۶۰,۲۸۳,۵۵۹-۵%۱,۰۷۶,۷۷۸,۹۷۱۵۸%۱,۳۲۶,۹۸۳,۹۴۶۱۲۳%

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان توسعه و عمران

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پارک و فضای سبز

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پایانه های مسافربری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان آرامستان ها 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان آتش نشانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان کشتارگاه صنعتی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان قطار شهری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان فرهنگی ورزشی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان زیباسازی اطراف حرم

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان زیباسازی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان حمل و نقل و ترافیک 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت تاکسیرانی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان میادین میوه و تره بار

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت پسماند  

دانلود فایل pdf