9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت

گزارش بودجه ۱۳۹۵ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم

وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۵

ردیفنام سازمان بودجه مصوب
اصلاحیه/متمم
درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه)
درآمد قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
هزینه قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
1آتش نشانی
34,000,00025,500,000-25%15,440,82761%17,767,13670%
2آرامستان ها
113,000,000107,000,000-5%103,314,36497%103,375,30397%
3پارکها و فضای سبز
45,000,00040,170,000-11%21,908,94555%33,988,46585%
4زیباسازی
60,000,00055,450,000-8%41,458,13975%41,981,82976%
5کشتارگاه
45,685,53045,685,5300%49,570,239109%49,192,188108%
6مدیریت پسماند
85,550,00057,011,000-33%53,352,24894%54,529,13196%
7میادین میوه و تره بار
156,030,000112,030,000-28%107,443,03996%107,690,87396%
8اتوبوسرانی
75,000,00075,000,0000%46,438,12962%54,465,83873%
9تاکسیرانی
31,511,00026,667,000-15%23,348,28688%23,579,22388%
10حمل و نقل و ترافیک
100,000,000120,000,00020%81,258,91868%86,768,41572%
11پایانه های مسافربری
37,246,00037,246,0000%28,513,81877%31,921,46786%
12قطار شهری
42,000,00042,000,0000%12,250,00029%12,890,37631%
13فرهنگی ورزشی
50,500,00046,000,000-9%44,096,47696%23,854,30952%
14بهسازی اطراف حرم
100,982,00093,852,000-7%37,025,16139%51,500,98655%
15توسعه و عمران
976,672,029976,672,0290%411,360,38242%633,478,40765%
جمع1,953,176,5591,860,283,559-5%1,076,778,97158%1,326,983,946123%

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان توسعه و عمران

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پارک و فضای سبز

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پایانه های مسافربری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان آرامستان ها 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان آتش نشانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان کشتارگاه صنعتی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان قطار شهری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان فرهنگی ورزشی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان زیباسازی اطراف حرم

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان زیباسازی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان حمل و نقل و ترافیک 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت تاکسیرانی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان میادین میوه و تره بار

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت پسماند  

دانلود فایل pdf