9.5 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت

گزارش بودجه ۱۳۹۴ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم

وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۴

ردیفنام سازمان
بودجه مصوب
اصلاحیه/متمم
درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه)
درآمد قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
هزینه قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
1آتش نشانی
28,000,00028,000,0000%14,989,88954%17,348,08862%
2آرامستان ها
100,000,00090,000,000-10%86,147,18196%86,198,03796%
3پارکها و فضای سبز
33,720,00033,720,0000%17,221,17251%17,504,93852%
4زیباسازی
42,000,00038,000,000-10%24,880,80365%25,326,75567%
5کشتارگاه
35,988,70041,195,07014%41,775,337101%41,200,792100%
6مدیریت پسماند
81,914,00069,203,000-16%23,898,21635%38,564,55456%
7میادین میوه و تره بار
138,650,000125,650,000-9%110,704,24688%118,244,49394%
8اتوبوسرانی
71,268,50063,781,700-11%45,846,80072%63,772,340100%
9تاکسیرانی
22,393,00023,906,0007%18,732,79978%18,515,57177%
10حمل و نقل و ترافیک
86,100,00086,100,0000%76,106,24488%80,929,96994%
11پایانه های مسافربری
33,860,00033,860,0000%27,549,95581%27,777,27982%
12قطار شهری
24,100,77018,867,297-22%8,800,00047%9,536,31851%
13فرهنگی ورزشی
80,500,00043,500,000-46%11,967,87928%18,763,64643%
14بهسازی اطراف حرم
840,000,000740,064,007-12%83,029,74911%24,138,3103%
15توسعه و عمران
-12%262,374,01035%422,171,70657%
جمع1,618,494,9701,435,847,074-11%854,024,28059%1,009,992,796118%

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان توسعه و عمران

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پارک و فضای سبز

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه های مسافربری 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان آرامستان ها 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت پسماند 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان کشتارگاه صنعتی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان قطارشهری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی ورزشی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان زیباسازی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان حمل و نقل ترافیک 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان میادین میوه تره بار 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت تاکسیرانی 

دانلود فایل pdf