۲ اسفند ۱۳۹۷
ورود / عضویت

آمارهای شهر قم

آمار نفوس به تفکیک مناطق شهری قم سال ۱۳۹۵

  • کل جمعیت
  • مرد
  • زن
  • خانوار

برآورد جمعیت شهرقم تا سال ۱۴۰۰

  • کل جمعیت