12.4 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت

آمارهای شهر قم

حسینیان وفا

آمار نفوس به تفکیک مناطق شهری قم سال ۱۳۹۵

  • کل جمعیت
  • مرد
  • زن
  • خانوار

برآورد جمعیت شهرقم تا سال ۱۴۰۰

  • کل جمعیت